Dokumentumok

I. Általános rendelkezések
A jelen beszerzési általános üzleti feltételek (a továbbiakban: Feltételek) csak az ECO-CRANES Kft. megrendelésére (a továbbiakban: Megrendelés) és beszerzési szerződésére (a továbbiakban: Szerződés) alkalmazandóak, kivéve, ha a felek arról írásban másképp állapodtak meg. A jelen Feltételek csak írásban módosíthatóak. A jelen Feltételek minden egyéb és eltérő szerződéses feltételt felülírnak és hatálytalanítanak, még akkor is, ha a Vevő azokat kifejezetten nem zárta ki. A Szerződés és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a Szerződés az irányadó.

II. A szállítás terjedelme, szabványok és módosítások

1. A Berendezés úgy tekintendő, hogy magában foglalja az összes olyan dokumentációs anyagot, összetevőt, berendezést és szolgáltatást, melyek a Berendezés leszállításához és szándékolt használatához szükségesek.
2. A berendezés (a továbbiakban: Berendezés) szállításának meg kell felelnie a Szerződésben meghatározott összes műszaki specifikációnak és a Vevő részére a szállítást a Szerződésben meghatározott szállítási időponttal (a továbbiakban Szállítási Időpont) összhangban kell végrehajtani.
3. Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés vagy a nyújtott szolgáltatás tervezése, gyártása, megjelölése és dokumentációja megfelel a Szerződésnek, minden alkalmazandó műszaki szabványnak, jogszabálynak és törvényi előírásnak, az Európai Unió irányelveinek és rendelkezéseinek, valamint a mindenkor hatályos biztonsági előírásoknak és rendelkezéseknek.
4. A Berendezés bármilyen és minden módosításához, megváltoztatásához a Vevő előzetesen írásos engedélye szükséges.

III. Dokumentáció és jogcím átszállása

1. Az Eladó a Vevő részére átadja a megállapodott műszaki dokumentációt, rajzokat, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, megfelelően a tényleges teljesítéshez vagy szállításhoz, a Berendezés leszállítását jóval megelőzően, hogy a Vevő megfelelő idővel rendelkezzen a dokumentáció jóváhagyásához. A Vevő e jóváhagyása azonban nem befolyásolja az Eladó által adott szállítási garanciákat vagy szavatosságokat.
2. A Vevő által az Eladónak átadott minden dokumentáció, rajz, szoftver, eszköz vagy berendezés a Vevő kizárólagos tulajdona marad. E dokumentációt vagy berendezéseket semmilyen egyéb célra nem lehet felhasználni, csak a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére és azokat a Vevő részére vissza kell küldeni a Vevő kérése nélkül a Szerződés teljesítését követően.
3. Az Eladó által szállított Berendezés vagy annak bármely része a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő részére a Berendezés vagy annak bármely része leszállításra került.

IV. Ár és fizetési feltételek

1. A vételár teljes mértékben fedezi az Eladó összes kötelezettségének költségeit. A vételárba magában foglalja az összes csomagolási és szállítási költséget, ÁFA-t, banki díjat és minden egyéb, az Eladó által fizetendő hasonló adót, illetéket vagy díjat, valamint minden egyéb kiadás, mely az Eladó részéről felmerülhet a Szerződés teljesítése során. A vételár bármely módosításáról a felek külön írásban állapodnak meg.
2. Ha kifejezett írásos megállapodás születik arról, hogy a Vevő viseli a szállítási költségeket, akkor a legkedvezőbb szállítást kell a Vevő részére választani.
4. A Vevő a vételárból bármilyen olyan összeget levonhat, mellyel az Eladó részére tartozik. A Vevő a vitatott összegeket csak e jogviták végleges lezárását követően fizeti meg.

V. Szállítási feltétel és a kárkockázat átszállása

1. Minden, a felek által megállapodott szállítási feltételt az INCOTERMS 2000 rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni. Ha a szállítási feltételekről kifejezett megállapodás nem születik, akkor a szállítási feltétel DDP lesz a Vevő megrendelő egysége helye szerint.
2. Az Eladó nem jogosult részszállításokra vagy részszolgáltatás nyújtásra a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül.
3. A kárkockázat akkor száll át a Vevőre, amikor a szállítmányt átvette vagy a szolgáltatást elfogadta a Vevő.

VI. Szállítás időpontja

1. A szállítás és a meghatározott vizsgálatok és tesztek sikeres befejezése után a Berendezés leszállítása megtörténtnek minősül, feltéve, hogy a Berendezés megfelel a Szerződésben a minőségre és a kivitelezésre vonatkozó összes minőségi követelménynek és a Vevő minden dokumentációt megkapott.
2. Szállítást a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül a meghatározott szállítási időpont előtt nem lehet elvégezni.

VII. Az Eladó késedelme

1. Amennyiben az Eladó okkal feltételezheti, hogy nem lesz képes betartani a szállítási időpontot, akkor azonnal köteles erről a Vevőt értesíteni, megadva a késedelem okát és feltételezett tartamát.
2. Amennyiben a szállítási időpontot érintő késedelem vis majoron kívüli bármely egyéb ok miatt történik, a Vevő jogosult kompenzációra, mint szerződési kötbérre, mely a Megrendelés vételárának 1%-a minden egyes megkezdett késedelmes naptári napra számolva, melynek teljes végösszege azonban a Megrendelés Vételárának 15%-át nem haladhatja meg.
3. Amennyiben az Eladó késedelme még azután is folytatódik, hogy a szerződési kötbér végösszege elérésre került, a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
4. A szerződési kötbér mellett a Vevő mindig jogosult a késedelem miatti kárainak további kompenzációjára, mint például a Vevő pótlólagos költségei.

VIII. Garancia

1. Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés minden tekintetben megfelel a Szerződés követelményeinek és hogy az mentes minden tervezési, anyag- és kivitelezési hibától, valamint a tervezett célnak mindenben megfelel.
2. A garancia időszak a végfelhasználó általi átvételtől számított 24 hónap vagy a Berendezés átvételi időpontjától számított 36 hónap; a kettő időpont közül az, amelyik korábban jár le.
3. A garancia időszak során előforduló hibák késedelem nélkül kijavításra vagy cserére kerülnek és mindez a Vevő vagy a végfelhasználó részére bármilyen egyéb pótlólagos költség nélkül történik.
4. Amennyiben az Eladó visszautasítja garanciális kötelezettsége teljesítését vagy képtelen azt a Vevő megelégedésére teljesíteni ésszerű időn belül, a Vevő jogosult megjavíttatni vagy kicseréltetni a hibát egy harmadik féllel az Eladó költségére. Ugyanez a jog érvényes, ha sürgős esetben a Vevő nem tud várni az Eladó garanciális munkájára vagy cseréjére.
5. Az Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, melyekről egyértelműen bizonyításra került, hogy azokat helytelen vagy hanyag üzemeltetés, túlterhelés vagy nem megfelelő karbantartás okozta.
6. Az Eladó garantálja, hogy a pótalkatrészek elérhetősége a szállítást követő 10 év.

IX. Felelősség és biztosítás

1. Az Eladó kártalanítja és mentesíti a Vevőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, mely személyben vagy tulajdonban történő sérülésre vonatkozik, amely a Vevővel vagy harmadik személlyel esett meg az Eladó vagy annak alvállalkozója révén, és minden olyan követeléssel, kérelemmel, eljárással, kárral, költséggel, díjjal és kiadással szemben, mely ezekkel kapcsolatosan merült fel. Egyik fél sem felelős a termelés kimaradásért, elmaradt haszonért vagy egyéb pénzügyi veszteségért, kivéve a súlyos vagy szándékos hanyagság esetét.
2. Az Eladó megfelelő biztosítást köt és tart fenn minden felelősség lefedésére, mely részéről a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán felmerülhet. A biztosítási fedezeti korlát nem lehet kisebb, mint kétmillió (2 000 000) euró. Kérésre az Eladó a Vevő részére saját vagy alvállalkozóinak minden kért igazolását benyújtja. A biztosításban bekövetkező minden változást igazolatlan késedelem nélkül bejelenti a Vevő részére. A biztosítás fenntartásának kötelezettsége nem befolyásolja vagy korlátozza az Eladó törvény szerinti felelősségét vagy alvállalkozóinak felelősségét.

X. Szellemi tulajdonjog megsértése

Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés harmadik felek semmilyen szerzői tulajdonjogát, szabadalmát, tervét vagy egyéb szellemi tulajdonjogát nem sérti. Ilyen jogsértés esetén az Eladó kártalanítja és mentesíti a Vevőt minden veszteséggel, követeléssel és kárral számban, továbbá a szellemi tulajdonjog megsértésének minden következményével szemben.

XI. Alvállalkozás és átruházás

1. Az Eladó jogosult a Szerződést vagy annak bármely részét alvállalkozásba adni a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül. Az alvállalkozó garantálni köteles, hogy ugyanolyan feltételekkel teljesít, mint az Eladó, különösen a minőségi szabványokkal és a biztosítással kapcsolatosan. A Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha az Eladó a jelen bekezdés rendelkezéseit megsérti.
2. Az Eladó nem jogosult átruházni vagy engedményezni a Szerződést vagy annak bármely részét a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül.

XII. Irányadó jog és jogviták rendezése

1. A Szerződést a Vevő székhelye szerinti ország törvényei szerint kell értelmezni és alkalmazni.
2. A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát jogerősen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság Választottbírósági Szabályai szerint kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve a magyar.
3. A fentiek mellett, az Eladó jogosult jogi lépéseket tenni kintlévőségeinek a Vevőtől történő behajtása érdekében az Vevő székhelye szerint illetékes bíróságon.
Fót 01/2013

 1. A JELEN FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
  A jelen értékesítési általános üzleti feltételek (a továbbiakban: Feltételek) alkalmazandóak minden és bármilyen értékesítési ajánlat, tender és termékértékesítés, valamint a termékértékesítéshez kapcsolódó és egyéb szerviz szolgáltatás tekintetében, kivéve, ha a felek egyedi szerződés elfogadásával másképp állapodtak meg (Szerződés). A jelen Feltételek csak írásban módosíthatóak. A jelen Feltételektől eltérő minden és bármilyen egyéb feltételt visszautasítunk, még akkor is, ha kifejezett ellenvetést nem tettünk. A Szerződés és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a Szerződés az irányadó.
 2. A SZÁLLÍTÁS TERJEDELME
  1. Az Eladó által írásban megerősített szállítási terjedelem az irányadó. Minden ajánlat nem kötelező jellegű. Nem születik szerződés mindaddig, amíg az Eladó a megrendelést írásban vissza nem igazolta. Ilyen írásos visszaigazolás hiányában az Eladó ajánlata alkalmazandó.
  2. A berendezés (a továbbiakban: Berendezés) leszállítása magában foglalja az összes alkatrészt, anyagot és szolgáltatást, melyet a Szerződés kifejezetten meghatároz.
  3. A szállítás magában foglalja az Eladó szabványos műszaki dokumentumait is, mint például az angol nyelvű használati útmutatók és üzembe helyezési utasítások. Az Eladó nem köteles a Berendezés vagy a pótalkatrészek gyártási rajzait megadni.
 3. DOKUMENTÁCIÓ
  1. Minden műszaki dokumentum és információ, mint például a súlyok, szolgáltatások, üzemeltetési költségek, számítások és rajzok csak akkor kötelező erejűek, ha azokról a Szerződő Felek írásban kifejezetten megállapodtak.
  2. Az Eladó minden szoftverre és dokumentációra vonatkozó jogot és jogcímet fenntart, beleértve korlátozás nélkül azon dokumentumokat, rajzokat, jelentéseket, használati útmutatókat vagy információkat is, melyeket az Eladó létrehozott vagy létre fog hozni a jövőben. A Vevő által átvett e dokumentumokat és szoftvereket az Eladó beleegyezése nélkül nem lehet a Berendezés felállításától, üzembe helyezésétől, üzemeltetésétől és karbantartásától eltérő semmilyen egyéb célra felhasználni. Az Eladó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül e dokumentumokat és szoftvereket harmadik fél számára nem lehet semmilyen módon felhasználni, lemásolni, átadni vagy részére közölni. Az Eladó azonban átadhatja a dokumentumokat vagy szoftvereket azon harmadik fél részére, akinek az Eladó a Berendezéseket eladta.
  3. Olyan mértékig, ameddig e szoftverek és dokumentumok a szállítás terjedelmében benne foglaltatnak, a Vevő jogdíjmentes, nem kizárólagos és nem átadható licensz jogot kap e szoftverekre és dokumentációra vonatkozóan kizárólagosan a Berendezéssel kapcsolatosan és nem más célból.
 4. CSOMAGOLÁS ÉS MEGJELÖLÉS
  A Berendezést az Eladó szabványos csomagolási eljárásaival összhangban kell csomagolni a szokásos szállítási feltételek szerinti szállításhoz megfelelő módon. A Berendezést egyértelműen jelölni kell és el kell látni a vevő azonosítására és az érkezési helyre vonatkozó szükséges információkkal.
 5. ÁR
  1. A Szerződésben meghatározott ár mellett a Vevő felelős a jelen Feltételekben meghatározott további díjakért is.
  2. Ha a Berendezés szállításának bármely része késedelmet szenved a Vevő vagy bármely, a Vevő befolyása alatt álló bármely harmadik fél által okozott okok miatt, a Vevő az Eladó részéről a késedelmes szállítás miatt felmerült minden további kiadást megfizet.
  3. Az Eladó fenntartja a jogát arra, hogy az árakat a költségekben (mint például anyag- vagy munkaköltségekben, szállítási vagy hasonló költségekben) beállt lényeges változásokból kifolyólag módosítsa.
  4. Az Árak nem tartalmaznak semmilyen bélyegilletéket, hozzáadott érték alapú vagy ÁFA-jellegű adót, banki díjat vagy bármilyen egyéb hasonló adót, illetéket vagy költséget, mely azon országban fizetendő, melybe a berendezést importálják vagy ahol a felállítást vagy üzembe helyezést elvégzik. Amennyiben az Eladó köteles bármilyen ilyen jellegű adót vagy költséget megfizetni, az ilyen adó vagy költség a számlához külön költségként hozzáadásra kerül és a Vevő az Eladónak azt megfizeti.
 6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A fizetés a Szerződésben meghatározott fizetési ütemezéssel összhangban történik.
  2. Amennyiben a fizetés bármely része akkreditív útján történik, az „Akkreditív” című fejezet alkalmazandó.
  3. Ha a vevő fizetési késedelembe esik a fizetés bármely részével vagy az akkreditív létrehozásával kapcsolatban, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő szerződéses kötelezettségeit nem fogja teljesíteni, az Eladó kötelezettségei teljesítésélt elhalaszthatja mindaddig, amíg a fizetés megtörténik, vagy az akkreditív létrejön.
  4. Az Eladó jogosult kamatot felszámítani a Vevő felé, ha az Eladó részére történő kifizetés határideje lejárt. A kamat mértéke az alkalmazandó jog szerinti legmagasabb érték lesz. A kamat a fizetési határidő lejártától számítandó a kifizetés tényleges időpontjáig. A Vevő e kamatot a vonatkozó számla időpontjától számított harminc (30) napon belül megfizeti.
  5. Ha a Vevő az esedékes összeget három hónapon belül nem fizeti meg, az Eladó jogosult a Szerződést a Vevőnek címzett írásos értesítéssel felmondani és az általa elszenvedett veszteségre kártalanítást kérni.
 7. JOGCÍM FENNTARTÁSA
  1. A 9.1 fejezet fenntartása mellett, fenntartjuk a jogot a szállítás jogcímére mindaddig, amíg a Szerződésből a vásárlással kapcsolatos minden adósság vagy kintlévőség kifizetésre nem kerül.
  2. Amennyiben az alkalmazandó jog nem engedi meg, hogy az Eladó jogcímét fenntartsa, akkor az Eladó a tulajdonra vonatkozóan óvadéki kamatra vagy díjra jogosult. A Vevő az Eladó részére minden segítséget megad a tulajdonhoz kötődő érdekeltség biztosítása vagy minden olyan lépés megtétele során, mely az Eladó jogcímének vagy bármely más jogának biztosításához szükséges. A jogcím fenntartása, az óvadéki kamat vagy díj nem befolyásolja a 9.2 fejezet szerinti kárkockázat átszállást.
  3. A Vevő azonnal értesíti az Eladót írásban, amennyiben harmadik fél lefoglalást vagy zár alá vételt eszközöl a még az Eladó tulajdonában levő szállítmánnyal kapcsolatosan.
  4. A Vevő jogosult a szállítmányt a szokásos üzletmenet szerint továbbértékesíteni. Azonban a Vevő az Eladóra ruházza át ezennel minden olyan követelését, mely a szállítmány harmadik felek felé történő átruházásából származik, annak érdekében, hogy követeléseinket azon kiszámlázott áruk összegével megegyezően biztosítsuk, melyek tulajdonjogára a jogcímfenntartás megtörtént.
  5. A jogcímfenntartás alatt leszállított tárgyak bármilyen feldolgozása vagy módosítása, továbbá az áruk vegyítése külföldi árukkal a Vevő vagy harmadik felek által az Eladó részére történik. Az Eladó társtulajdonosi jogcímet szerez az így keletkező új árukra a leszállított áruk értékével arányosan.
  6. A Vevő jogosult követeléseit még az átruházást követően is ügyfelével szemben érvényesíteni, amennyiben a szerződés feltételeit teljesíti és nem fizetésképtelen. Az Eladó követelésbehajtási jogát ez nem befolyásolja. Azonban az Eladó vállalja, hogy mindaddig nem hajtja be kintlévőségeit, amíg a Vevő fizetési kötelezettségeit teljesíti vagy fizetőképes. Egyébként az Eladó követelheti, hogy az Eladó jelölje meg az átruházott követeléseket és adósait, adja át a behajtáshoz szükséges összes adatot és tényt, az összes vonatkozó dokumentumot adja át és értesítse adósait ezen átruházás tényéről.
  7. A Vevő általi szerződésszegés esetén, beleértve korlátozás nélkül a fizetési késedelmet is, az Eladó előzetes értesítés megadását követően, jogosult a leszállított árukat visszaszállíttatni és a Vevő ezt köteles teljesíteni. A Vevő felelős a szállítás visszaküldéséből eredő minden kárért.
  8. Az Eladónak a jelen jogfenntartási fejezet szerinti jogának gyakorlása nem minősül a Szerződés felmondásának vagy megszűnésének.
  9. A jogfenntartás során a Vevő köteles biztosítani a szállítmányt a kapcsolódó kockázatokkal szemben, feltéve, hogy az Eladó jogosult a biztosítási kötvényből származó jogokra. Az Eladó kérésére a biztosítási kötvényt az Eladónak be kell mutatni.
  10. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő kérésére a jelen fejezetben fenntartott jogcíméről lemond, mindaddig azok értéke meghaladja a biztosítandó követelést 10%-kal meghaladóan, a ki nem fizetés mértékéig.
 8. GYÁRTÁSI ÉS TERVEZÉSI SZABVÁNYOK
  A leszállított Berendezés és az elvégzett munka megfelel az Eladó országában általánosan alkalmazott műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak. Ha a Berendezést az Eladó országán kívül üzemeltetik, akkor az ECO-CRANES HUNGARY Kft-vel (2151 Fót, Ybl Miklós 42, info@ecocranes.hu, www.ecocranes.hu) kötött Szerződésben meghatározott munka terjedelme az irányadó. Az Eladó nem fogja figyelembe venni az üzemeltetés helyszínén alkalmazandó vagy irányadó törvényeket és szabályozást, ha azokról a Szerződésben a nem állapodtak meg vagy rendelkeztek. A Vevő értesíti az Eladót az alkalmazandó biztonsági előírásokról. Az európai szabványoknak való megfelelés költségeit a kötelezően alkalmazandó helyi törvények és szabályozások miatt felmerülően meghaladó minden költség az árhoz hozzáadásra kerül és azt a Vevő fizeti.
 9. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA
  1. Minden, a Felek által megállapodott szállítási feltételt az INCOTERMS®2010 szerint kell értelmezni. Ha a szállítási feltételekről a Felek külön nem állapodnak meg, akkor a szállítási feltétel ex works az Eladó gyárából (EXW).
  2. A Berendezés kárkockázata az Eladóról a Vevőre a megállapodott szállítási feltételekkel összhangban történik. Ha a Szerződésben szállítási feltétel nem szerepel, akkor a kárkockázat a Vevőre ExWorks az Eladó gyárából történik.
 10. SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT
  1. A szállítási időpont az alábbi időpontok közül a később bekövetkező:
   1. a Szerződésben meghatározott előleg Eladó általi átvételének időpontja, vagy:
   2. a megállapodott összes információ és dokumentáció, jóváhagyás, engedély és számítás Eladó általi átvételének vagy az általános tervrajzok Vevő általi jóváhagyásának időpontja.
  2. Az Eladó jogosult a szállítási határidő ésszerű meghosszabbítására (mely nem lehet kevesebb, mint a késedelem hossza), ha a szállítás a Vevő lépései vagy a Vevő befolyása/irányítása alatt levő harmadik fél lépései miatt szenved késedelmet, mint például a Vevő által kért módosítások, a vonatkozó tervrajzok jóváhagyásának késedelme, a felállítás helyszínén végzendő előkészítő munkák késedelme vagy fizetési késedelem, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő nem fogja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.
  3. Az Eladó jogosult részleges szállításra, feltéve, hogy azok méltányosak és elfogadhatóak a Vevő számára.
 11. JÓTÁLLÁS
  1. Az Eladó szavatolja, hogy legjobb tudomása szerint a Sodronyköteles Daru Berendezés mentes minden hibás tervezésből, anyagból vagy megmunkálásból eredő hibától, mely a Sodronyköteles Daru Berendezés elektromos vagy mechanikai működését és funkcióit megakadályozná és mely a szállítás időpontjában fennállt. Azonban amennyiben a jelen garancia időtartama során ilyen hibák előfordulnának, az Eladó térítésmentesen biztosítja a megfelelő alkatrészeket. A szétszerelés és a jelen garancia szerint biztosított cserélt alkatrész méltányos és közvetlen költségét a jelen garancia tartalmazza.
  2. A garancia időtartama a Sodronyköteles Daru Berendezés bármely részére huszonnégy (24) hónap a Berendezés szállítási időpontjától (8.1. fejezet) számítva.
   Azonban a garancia időszak az elektromos láncosemelőkre, kézi mozgatású emelő berendezésekre, szabad és kéziláncos mozgatású futóművekre és alkatrészekre, hidraulikus ollósemelőre a szállítás dátumát követő 12 hónap.
  3. A cserélt vagy javított alkatrészekre a garancia időszak a csere vagy javítás időpontjától számított tizenkét (12) hónap. Azonban egyetlen alkatrészre vonatkozó semmilyen garancia nem érvényes a Berendezés eredeti szállítási időpontjától számított huszonnégy (24) hónapot meghaladóan.
  4. A Vevő az Eladónak a hibáról írásbeli értesítést küld a hiba előfordulását követően minden ésszerűtlen késedelem nélkül. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba feltűnésének leírását, valamint a Berendezés sorozat- és rendelési számát. Ha a Vevő a fenti garancia időszak alatt nem ad értesítést az Eladónak, akkor elveszíti jogát a hibával kapcsolatos bármely követelésére.
  5. Azon hibás alkatrészeket, melyeket a jelen garancia hatálya alatt kicseréltek, az Eladó rendelkezésére kell bocsátani késedelem nélkül és az az Eladó tulajdonát fogja képezni.
  6. A jelen garancia azon feltétellel kerül megadásra, hogy a Berendezés minden tekintetben az Eladó instrukcióinak megfelelően és az előírt üzemeltetési feltételekkel összhangban megfelelően üzemeltetésre, kezelésre, szervizelésre és karbantartásra kerül.
  7. Ha az Eladó alkatrészeit az eredeti SWF vagy ECO elektronika, frekvencia átalakító vagy egyéb SWF vagy ECO irányító berendezés nélkül helyezik üzembe vagy üzemeltetik, az ECO-CRANES HUNGARY KFT semmilyen garanciát nem vállal ezen alkatrészek működésére, illetve semmilyen felelősséget nem vállal az eredeti SWF vagy ECO irányító berendezések figyelmen kívül hagyásából és nem alkalmazásából származó minden, a gépben, tulajdonban bekövetkező vagy személyi sérüléssel járó közvetett, közvetlen vagy következményes kárért. Ugyanez vonatkozik azon esetre is, ha az SWF vagy ECO alkatrészeket nem SWF vagy ECO berendezésekbe szerelik vagy kötik be vagy ha azokat a nélkül szerelik vagy kötik be, hogy az ECO-CRANES HUNGARY KFT ismerné azok tényleges alkalmazási célját.
  8. A garanciából kizárásra kerülnek azon alkatrészek:
   1. melyekkel kapcsolatosan javítás vagy csere válik szükségessé a normális kopás vagy állagromlás miatt;
   2. melyek fogyó- vagy elhasználható eszközök, beleértve korlátozás nélkül a csörlő illetve teherláncot, a láncvezetőt, az emelőláncot, a gumi ütközőt, a lánckerék fogakat, a daruhorgot, a horog biztonsági zárját, a dörzstárcsát és a féktárcsákat, a vezérlőszekrény vezetékeit, a futókerekeket, a nyomkarimákat, a motor szénkeféket (FNC kocsik);
    drótkötél csörlőknél: kötélvezető, emelőkötél, gumi ütköző, kötélgörgő, daruhorog, horog biztonsági zárja, dörzstárcsák és féktárcsák, vezérlőszekrény vezetékei, futókerekek, nyomkarimák;
   3. melyeken javítás, módosítás történt vagy elkezdődött a Vevő vagy bármely harmadik fél által az Eladó előzetes beleegyezése nélkül;
   4. melyek meghibásodásáról az Eladót nem értesítették azonnal a fenti garancia időszak alatt;
   5. melyek meghibásodását vagy sérülését az Eladótól független hanyagság, baleset, visszaélés, nem megfelelő üzembe helyezés (melyet nem az Eladó végzett), nem megfelelő üzemeltetés vagy abnormális hőmérsékleti, nedvesség, kosz vagy korrozív anyag meglétét és fennállását jelző feltételek;
   6. melyek az Eladó hibáján kívüli okokból sérültek meg.
  9. Ha az Eladó nem cseréli ki a Berendezést ésszerű idő lejártát követően, melyet írásban rögzítettek, a Vevő jogosult árcsökkentést vagy a Szerződés felmondását követelni. Azonban a Szerződés felmondása csak súlyos szerződésszegés esetén lehetséges, melyet a Vevőnek kell bizonyítania.
   A FENTIEK AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS GARANCIÁT KÉPEZIK, MELYET AZ ELADÓ A VEVŐ RÉSZÉRE AD A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOSAN ÉS AZ MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT KIZÁR ÉS AZOK HELYÉBE LÉP, MELY TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSBÓL VAGY EGYÉB MÓDON ERED ÉS FENNÁLL, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATALRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA SZÓLÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS.
 12. VIS MAJOR
  Mindkét fél jogosult a jelen Szerződés szerinti szerződéses kötelezettségei teljesítésének felfüggesztésére oly mértékig, ameddig ezen teljesítést az adott félen kívül álló okok hátráltatják, beleértve korlátozás nélkül a háborút (hadüzenettel vagy anélkül), forradalmat, sztrájkot, áram, üzemanyag, szállítás, gépi berendezés vagy egyéb áru vagy szolgáltatás hiányát, természeti katasztrófákat, elfogadhatatlan időjárási körülményeket, kormányzati lépéseket, közlekedési baleseteket, export-import tilalmakat, tűzeseteket, robbanásokat, árvizeket, baleseteket, szabotázst, polgári engedetlenséget, lázadásokat, illetve szállítás vagy tárolás során az alvállalkozók részéről történő töréseket vagy elveszést, valamint szállítási késedelmet is (ha azt a jelen bekezdésben részletezett vis major okok okozták).
 13. AZ ELADÓ KÉSEDELME
  A Vevő jogosult szerződési kötbérre a késedelem miatt attól az időponttól számítva, amikor a szállításra sor kellett volna kerülni, amennyiben a szállítás az Eladó hibája miatt esik késedelembe. A szerződési kötbér mértéke a Berendezés késedelmes része árának 0,5 százaléka a késedelem minden egyes teljes hetére számítva. A késedelem miatti szerződési kötbér semmilyen esetben sem haladhatja meg a Berendezés késedelemmel érintett része árának 5%-át. A Vevő lemond a szerződési kötbérre vonatkozó jogáról, ha a szerződési kötbért nem követeli írásos értesítéssel a szállítási időpontot követő egy (1) hónapon belül. A jelen fejezetben hivatkozott szerződési kötbér az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat ilyen késedelmekre. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződési kötbérek azon veszteségek méltányos és ésszerű becslését képezik, melyeket a Vevő e késedelmek miatt valószínűleg elszenvedne. A jelen fejezet nem alkalmazandó szándékos vagy súlyos hanyagság esetére. A megállapodott ésszerű időtartamot követő szerződésteljesítés elmulasztása esetén történő szerződé felmondási jog változatlanul érvényben marad.
 14. A VEVŐ KÉSEDELME
  Ha a szállítmány bármely része vagy a Berendezés átvétele késedelmet szenved olyan okok miatt, melyet nem az Eladó okozott, a kockázat a Vevőre száll át, a garancia időszak megkezdődik és a Vevő kifizeti a Berendezés késedelmes része árának 0,5%-ával megegyező tárolási díjat az ECO-CRANES HUNGARY Kft. (2151 Fót, Ybl Miklós 42, info@ecocranes.hu , www.ecocranes.hu) részére a késedelem minden teljes hetére, mely a szállítás vagy átvétel fogadására kész állapotról szóló értesítést követő 14. napon kezdődik, ahol a költségek felső határa a Berendezés szállítási díjának 5%-a, kivéve, ha az Eladót magasabb költségeket vagy veszteséget tud igazolni. A Vevő a késedelem miatt az Eladó részéről felmerült minden további kiadást megfizet.
 15. GARANCIAIDŐN TÚLI ÉS EGYÉB SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOK
  1. Az ECO-CRANES HUNGARY Kft. mint Szolgáltató, a termékértékesítéséhez kapcsolódó garanciaidőn túli, valamint termékértékesítéséhez nem kapcsolódó szerviz szolgáltatását főszabályként a Megrendelővel kötött egyedi szerződés alapján látja el.
  2. Az ECO – Cranes Hungary Kft. szerviz szolgáltatása, a Megrendelővel kötött szerződések egyedi tartalmától függően magában foglalja a daruk és emelőgépek rendszeres és eseti jellegű vizsgálatát; ezen belül az MSZ 9721/2-81 szabvány szerinti időszakos szerkezeti, fő- és biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzését; a rendeltetésszerű és biztonságos üzemelés vizsgálatát, a kopó illetve elhasználódó alkatrészek és tartozékok állapotának ellenőrzését a gyártói előírás és az irányadó műszaki szabványok szerint; a meghibásodás kockázatának csökkentését a termék teljesítőképességének fenntartását; a karbantartási ciklusok közötti időszakban jelentkező meghibásodások elhárítását; valamint a kezelőszemélyzet betanítását.
  3. Egyedi szerviz szolgáltatási szerződés, vagy visszaigazolt írásbeli megrendelés hiányában, a telefonon, faxon vagy e-mail útján bejelentett azonnali, helyszíni kiszállást igénylő üzemhiba esetén, a Megrendelő, a bejelentés közlésével elfogadja a jelen általános üzleti feltételek 1. számú mellékletében rögzített szerviz szolgáltatási díjtételeket és az elszámolási rendet.
 16. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. A vevő az eladóval szemben semmilyen olyan követelést nem érvényesíthet, mely a fent említett jogokon túlmutat, különösen semmilyen olyan kártérítési követelés nem érvényesíthető, akár szerződésen vagy más cselekedeten vagy jogon alapul, a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült bármilyen veszteség miatt, a jogalaptól függetlenül.
  2. A fentiek fenntartása mellett az eladó felelős:
   • szándékos vagy súlyos hanyagság esetén,
   • személyi sérülés vagy egészségügyi károsodás vagy haláleset vétsége esetén,
   • olyan hibák esetén, melyeket rosszhiszeműen eltitkoltak,
   • ha a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség fennáll személyi sérülés vagy magántulajdonban esett sérülés esetén.
  3. Lényeges szerződéses kötelezettségek szándékos és bűnös megsértése esetén, az eladó felelős az enyhe gondatlanság vétsége esetén is, korlátozva azonban a tipikus, ésszerűen előrelátható sérülésekre.
  4. Az eladó teljes felelőssége bármilyen közvetlen kárért a berendezéssel és/vagy a szerződéssel kapcsolatosan a vevőnek az eladó részére a berendezésért fizetett ár maximum értékére korlátozódik egy esemény vagy több esemény kapcsán összesítve.
  5. Ha az eladó felelőssége a közvetett károkra kizárásra kerül, ez különösen vonatkozik az elmaradt haszonra (elmaradt bevétel és elmaradt termelés), valamint mindenfajta velejáró kárra is.
 17. AKKREDITÍV
  1. Az akkreditívnek visszavonhatatlannak és átruházhatónak kell lennie, engedélyeznie kell részleges szállítást, rakodó platón történő berakodást, hajófuvarozási szerződés rakománylevelet és átszállítást is. Az akkreditívnek rendelkeznie kell arról, hogy a “Uniform Mustomé and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) ICC Publication No. 600 /Az okmányos akkreditív szokásos eljárásai és gyakorlata, 2007. évi felülvizsgálat, 600. ICC publikáció/” rendelkezésben található szabályok a szóban forgó akkreditívre is alkalmazandók.
  2. Az akkreditívet az Eladó számára elfogadható formában kell létrehozni azt az időpontot követő legfeljebb 30 napon belül, amikor a Szerződést az Eladó aláírta és az akkreditívnek legalább 30 napig érvényesnek kell maradnia az utolsó szállítmányt követő 30 nappal is.
  3. Az akkreditívet az Eladó számára elfogadható első osztályú nemzetközi banknak kell kiállítania és visszaigazolnia és azt bemutatásra kell kifizetni az Eladó által kijelölt bank kasszájánál kereskedelmi számla és/vagy a Szerződésben előírt egyéb dokumentum bemutatása ellenében.
  4. A jelen Feltételek bármely más egyéb paragrafusától függetlenül (ha van ilyen), ha az Eladó nem képes bármely tőle független ok miatt az árut leszállítani, akkor az akkreditív a szállítmányozó bizonylata ellenében fizetendővé válik vagy amennyiben a Vevő nem nevez meg szállítmányozót, akkor a raktárjegy ellenében.
  5. A Vevő minden költséget fizet, beleértve korlátozás nélkül az akkreditív megnyitásával, visszaigazolásával és meghosszabbításával kapcsolatosan felmerülő költségeket is.
 18. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE
  1. A Szerződést Magyarország törvényei szerint kell értelmezni és alkalmazni.
  2. A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát jogerősen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság Választottbírósági Szabályai szerint kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve az magyar.
  3. A fentiek mellett, az Eladó jogosult jogi lépéseket tenni kintlévőségeinek a Vevőtől történő behajtása érdekében az Eladó székhelye szerint illetékes bíróságon.
 19. NYELV ÉS SZÉTVÁLASZTHATÓSÁG
  1. Az Eladó és a Vevő közötti minden dokumentum és kommunikáció nyelve a magyar.
  2. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti egyetlen másik rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát sem, feltéve azonban, hogy a Szerződést a törvény által megengedett maximális mértékig átszerkesztik, hogy az a felek eredeti szándéka megvalósítható legyen.

1. számú melléklet

Egyedi szerviz szolgáltatási szerződés, vagy visszaigazolt írásbeli megrendelés hiányában, a telefonon, faxon vagy e-mail útján bejelentett azonnali, helyszíni hibaelhárításokra irányadó szerviz szolgáltatási díjtételek és elszámolási rend. Az elszámolás a tényleges munkaráfordítás alapján a következő óradíjakon történik:

Munkanapokon napközben végzett munka és utazás 22700 Ft +Áfa/óra
az első 8 órában    
     
Munkanapokon, normál munkaidőn túli 29400 Ft +Áfa/óra
első 4 órai munkavégzés és utazás    
     
Munkanapokon az első 12 órán túli rendkívüli, 31700 Ft +Áfa/óra
hétvégén és munkaszüneti napokon munkavégzés és utazás    
     
Szervizautó kiszállási díj: 275 Ft +Áfa/km

A váratlan meghibásodás vagy egyéb javítási munka esetén az utazás Fóton kezdődik ill. végződik. Ha Vállalkozó szerelője más munka miatt már a Megrendelő telep helyén tartózkodik szállítási és utazási költség nem kerül felszámolásra. Garanciális időszak alatti garanciális munkák díjmentesek. Az egyéb munkák elszámolása a helyszínen rögzített munkalapon, a Megrendelő által igazolt munkavégzésre és utazásra fordított órák valamint megtett távolság km mennyisége alapján történik.

2023.02.14

 1. Garanciára vonatkozó szabályzat az Ecocranes Kft. és vásárlói, forgalmazói és kereskedői között

  1. Az Eco-Cranes Kft. felvonóira és daru összetevőire vonatkozó garancia. Az Eco-Cranes Kft. garantálja, hogy legjobb tudomása szerint az Eco-Cranes Kft. által leszállított termékek a vonatkozó európai szabályzatok és normák szerint kerültek megtervezésre és hogy azok mentesek minden hibás tervezésből, anyagból vagy megmunkálásból eredő hibától, mely a termékek elektromos vagy mechanikai funkcióinak működését megakadályoznák vagy gátolnák. A jelen garancia irányelv az Eco-Cranes Kft. által vásárlóinak, forgalmazóinak, ügynökeinek vagy kereskedőinek (a továbbiakban: Vásárló) szállított felvonóira és daru összetevőire vonatkozik. Az irányelv nem írja felül az Eco-Cranes Kft. a szerződés létrejöttekor hatályos értékesítési általános üzleti feltételeit. Amennyiben az irányelv és az értékesítési általános üzleti feltételek között bármilyen ellentmondás állna fenn, az Eco-Cranes Kft. értékesítési általános üzleti feltételei az irányadók.

  2. Garanciális igények kezelése. A garanciális igénynek az alább megadott irányelveknek kell megfelelnie:

  2.1 Az Eco-Cranes Kft. által szállított és a garancia hatálya alatt javítandó hibás termékre vonatkozó reklamációt írásos formában kell benyújtani. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba leírását a valószínűsíthető okkal és az Eco-Cranes Kft. által elismert hivatkozást (munkaszám, sorozatszám, a felvonó száma, stb.), valamint a címet, ahová a cserélt vagy javított alkatrészeket szállítani kell, mely az eredeti szállítási hely és az eredeti szállítási feltételek szerint1. Lásd a mellékelt formanyomtatványt. A garancia feltétele, hogy az írásos értesítés az Eco-cranes Kft. részére megküldjék késedelem nélkül a hiba felfedezését követően, mindazonáltal legkésőbb az azt követő 4 naptári napon belül.
  2.2 Ha a földrajzi távolság a vásárló telephelye és a hibás termék fellelhetősége között meghaladja egy irányban a 300 kilométert, akkor az Eco-Cranes Kft-t értesíteni kell erről. Ilyen esetekben az Eco-Cranes Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a javítást egy közelebb található Eco-Cranes Kft. kereskedőhöz irányítsa. Ha az utazásról az Eco-Cranes Kft-vel nem állapodtak meg, a költségeket le lehet faragni vagy visszautasítani.
  2.3 Az Eco-Cranes Kft. az írásos megkeresésre annak átvételét követő 24 órán belül reklamáció visszaigazolás útján válaszol. Amennyiben az alkatrészekre sürgősen szükség van, akkor azokat késedelem nélkül kiszállítja. Amennyiben az eredeti szállítás még nem került teljes mértékben kifizetésre és a kifizetés esedékes, az Eco-Cranes Kft. a csere alkatrészeket csak előzetes fizetés ellenében szállítja ki. Az Eco-Cranes Kft. vásárlója megfelelő jóváírási értesítést kap később a saját számlájára, amennyiben a garanciális reklamációt az Eco-Cranes Kft. elfogadta a hibás alkatrész megvizsgálása után.
  2.4 A garancia előfeltétele, hogy a hiba a garanciális időszak során merült fel.
  2.5 A reklamáció elfogadása a visszaküldött hibás alkatrészek végső megvizsgálásától függ. Az Eco-Cranes Kft. által igényelt hibás alkatrészeket a csere alkatrészek átvételét követő két héten belül kell visszaküldeni, kivéve, ha a felek arról másképp állapodnak meg.
  2.6 A garancia lejár és a vásárló elveszti jogát a cserealkatrészre, amennyiben:
  2.6.1 Az írásos értesítés (lásd a 2.1 pontot) nem kerül kézbesítésre a hiba felfedezését követő 4 naptári napon belül.
  2.6.2 A csere alkatrészeket (lásd a 2.5 pontot) nem küldik vissza a csere- vagy pótalkatrész átvételétől számított 2 héten belül.
  2.6.3 A szerviz jelentés (lásd a lenti 5.1.a pontot) és a költségkimutatás, mely tartalmazza a pótlólagos költségekre kiadott számlák összes példányát (lásd a lenti 5.1.b pontot), nem kerül megküldésre a javítást vagy a cserealkatrészek átvételét követő 2 héten belül.

  MEGJEGYZÉS: Minden reklamáció lezárul az írásos értesítést követő 2 hónapon belül. Amennyiben a fent megadott dokumentumok bármelyike hiányzik, a reklamációt véglegesen lezárják mint „Visszautasított Reklamációt” és a kiszállított pótalkatrészeket vagy a megjavított alkatrészeket kiszámlázzák az akkor hatályos cserealkatrész árlista szerint.

  3. Garancia időszak

  A garancia időszak az elektromos kábel emelő alkatrészek, elektromos láncfelvonó alkatrészek, vég kocsik, könnyű daru elemek és daru részek esetén:
  • a szállítástól számított 24 hónap.
  Az Eco-Cranes Kft. készletéről szállított elektromos kábel emelő alkatrészek, elektromos láncfelvonó alkatrészek, vég kocsik, könnyű daru elemek és daru részek esetén:
  • a daru/emelő üzembe helyezésétől számított 24 hónap (ennek bizonyítékát az Eco-Cranes Kft. vásárlója adja át), de legfeljebb a szállítás időpontjától számított 30 hónap.
  A kézi emelő berendezésekre és darukocsikra a garancia időszak:
  • a szállítástól számított 12 hónap. A javított vagy cserealkatrészekre a garancia időszak 12 hónap a javítástól vagy cserétől számítva. Azonban ez a garancia időszak legkésőbb akkor jár le, amikor az eredetileg leszállított termék(ek) garancia időszaka lejár.

  4. A garancia terjedelme

  4.1 Az Eco-Cranes Kft. vásárlója köteles megadni a lehetőséget az Eco-Cranes Kft. számára, hogy ellenőrizze és megvizsgálja a sérült alkatrészt vagy összetevőt. Minden kért cserélt alkatrészt vissza kell szállítani az Eco-Cranes Kft. részére a csere átvételétől számított két héten belül. Ha a reklamáció garanciálisként elfogadásra kerül, a garancia fedezi a sérült alkatrész javításához szükséges munkaköltségeket (lásd az 5. pontot). Ha az Eco-Cranes Kft. visszautasítja a reklamációt, akkor írásos értesítést küld a visszautasítás okairól és számlát küld a leszállított alkatrészre vonatkozóan az akkor hatályos pótalkatrész árlista alapján.
  4.2 Az Eco-Cranes Kft. viseli a kockázatát és ésszerű közvetlen költségeit a cserélt és javított alkatrészeknek az Eco-Cranes Kft-től történő szállításával kapcsolatosan az eredeti alkatrész szállítási helyére az eredeti szállítási feltételekkel összhangban. Az Eco-Cranes Kft. szállítási utasításait be kell tartani.
  4.3 Kis értékű, időnként eltörő alkatrészek és fogyóeszközök, beleértve korlátozás nélkül a biztosítékokat, egyenirányítókat és izzókat, nem képezik a garanciális alkatrészek tárgyát, melyek a szokásos elhasználódás, továbbá a szokásos elhasználódás fogalmába tartozó alkatrészek, mint például a fék kopó részei, kötélvezetők, kötelek, hordláncok és láncvezetők szintén nem tartoznak bele a garanciába.
  4.4 A garancia nem alkalmazandó olyan alkatrészekre és összetevőkre, melyeket az Eco-Cranes Kft. vásárolt vásárlói specifikációi alapján és/vagy egy adott beszállítótól vagy olyan hibákra, melyek a vásárló által előírt anyagból vagy tervezésből erednek.
  4.5 A szállítás közbeni sérüléseket a II. mellékletben megadott specifikáció szerint kell kezelni.

  5. Garanciális költségek kezelése

  5.1
  a) Az Eco-Cranes Kft. vásárló a javításról vagy cseréről részletes szervizjelentést köteles küldeni a cserét vagy javítást követő két héten belül. Az Eco-Cranes Kft. a leszerelés és újra felszerelés költségeit jóváhagyja (vagy visszautasítja) a visszaküldött alkatrészek megvizsgálását követően.
  b) A vásárló részéről felmerült garanciális költségeket kifejezetten csak jóváírási értesítő útján fizetik ki az Eco-Cranes Kft. vásárlójának költségkimutatása ellenében és a minimum ár elve alapján. A munkaórák óradíját előzetesen évente kell megállapítani és arról megegyezni. A túlóra díjakat és hétvégi munka pótdíjakat csak akkor fogadják el, ha arról az Eco-Cranes Kft. előzetesen megállapodott. A szerviz platformokkal, mobil darukkal, tesztsúlyokkal és egyéb bérelt berendezésekkel kapcsolatos utazási költségeket az ezen költségek eredeti számlái másolatainak bemutatása ellenében fizetik ki. Az Eco-Cranes Kft. további költségeket, mint például napidíj, nem fizet. A szállásköltségekhez hasonló további költségeket az Eco-Cranes Kft. csak akkor fizeti ki, ha arról előzetesen megállapodtak. Az Eco-Cranes Kft. nem fogad el a felmerült költségekre és kiadásokra számlákat vagy terhelési értesítőket és semmilyen esetben sem fogad el semmilyen ügyfél általi levonást a garancia elfogadása előtt. A levont összegek „kintlévőségként” kerülnek kezelésre annak minden következményével együtt. A költségek csak a költségkimutatás ellenében kerülnek elismerésre és jóváírásra. A jóváírt összeg az Eco-Cranes Kft. vásárlójának végfelhasználói számláján kerül jóváírásra, kivéve, ha arról a felek másképp állapodnak meg.
  c) Az Eco-Cranes Kft. nem felelős a vásárló, szerviz vagy daru értékesítési szakemberei vagy egyéb harmadik felek által okozott hibákból eredő költségekért.
  5.2 Az Eco-Cranes Kft. felelőssége a tényleges közvetlen kárösszegre vagy a szállításra vagy a szállítmány cseréjére kifizetett árra korlátozódik (amelyik kisebb összegű).
  Az Eco-Cranes Kft. nem ismer el olyan javítási vagy csere költségeket, melyek a termék eredetileg kiszámlázott összegét meghaladják.
  5.3 Az Eco-Cranes Kft. semmilyen esetben sem felelős semmilyen speciális, büntetőjogi, előre nem látott, közvetett vagy következményes kárért, beleértve korlátozás nélkül a termelési, pénzügyi veszteséget, az elmaradt hasznot, az elmaradt használatot vagy szerződések elvesztését.
  5.4 Az Eco-Cranes Kft. nem felelős a termék bármely részében bekövetkező hibákért a jelen irányelv 3. cikkelyében megadott garancia időszak kezdetét meghaladó két éven túl.

  6. A garancia lejárta. Minden és bármely esetben a garancia érvényét veszti, ha:

  6.1 Alkatrészek, összetevők vagy felvonók a gyártó irányelveivel ellentétesen és/vagy az Eco-Cranes Kft. bármilyen írásos jóváhagyása nélkül kerülnek megváltoztatásra, módosításra vagy javításra.
  6.2 Nem megfelelő vagy hibás tárolás, üzembe helyezés, karbantartás vagy szervizelés miatti sérülés.
  6.3 A felvonókat vagy alkatrészeket nem az adott irányelvek vagy munkabesorolás szerint használták.
  6.4 Figyelmetlen vagy nem megfelelő használatból vagy a felvonók és alkatrészek nem megfelelő használatából eredő sérülések.
  6.5 Nem eredeti Eco-Cranes Kft. által szállított elektronika üzemeltetése miatti sérülések.
  6.6 Olyan beszerelt alkatrészek miatti sérülések, melyek nem eredeti Eco-Cranes Kft. termékek.

  7. Az Eco-Cranes Kft. támogatja partnereit ingyenes képzés nyújtásával a teljes ECO CRANES és SWF termékskálára vonatkozóan. A drótkötél emelők, láncemelők és elektronikák termék specialistái rendelkezésre állnak telefonos segítségnyújtással a normál munkaidő alatt, kivéve, ha erről a felek másképp rendelkeznek. Az Eco-Cranes Kft. nem üzemeltet saját javító műhelyt, mivel ez partnerünk üzleti tevékenysége. Csak kivételes esetekre kérjük meg specialistáinkat, hogy javítsák meg termékeinket. Ezért az Eco-Cranes Kft. nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen tesztelést és/vagy javítást elvégezzen bármilyen berendezésen. Az Eco-Cranes Kft. specialistái általában nem állnak rendelkezésre helyszíni kivizsgálásokra és javítási munkákra, mivel partnereink üzleti tevékenységével nem versenyzünk. Kivételes alkalmakkor lehetőség van arra, hogy az Eco-Cranes Kft. specialistái helyszíni kivizsgálást és/vagy hibaelemzést tartsanak. Azonban a felmerülő költségeket partnereinknek kell viselni, kivéve, ha a felek erről másképp állapodnak meg.

  I. melléklet: Eco-Cranes Kft. reklamációs jelentés formanyomtatvány
  II. melléklet: Szállítási sérülések kezelésének halasztása

 1. ECO-CRANES KFT
  2151 FÓT. YBL MIKLÓS U. 42
  MAGYARORSZÁG
  TEL. +36 27 360823, FAX +36 27 360824

  VISSZÁRU ÉS/VAGY GARANCIA KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA (jelöljön be egyet)
  A GYORS VÁLASZ ÉRDEKÉBEN ADJA MEG AZ ECOCRANES RENDELÉS SZÁMÁT / SOROZATSZÁMÁT, VALAMINT AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓT ÉS A MODELLSZÁMOT!

  SZÁLLÍTÁS DÁTUMA:
  E-MAIL: INFO@ECOCRANES.HU

  MENNYISÉG/ALKATRÉSZ SZÁMA/LEÍRÁS/KÉRELEM OKA: PONTOSAN ADJA MEG AZ ADATOKAT!
  A szállítmányozó felelős a visszáruért.

  PÓT/CSERE ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
  Előrefizetett szállítás = UPS Express Saver Ügyfél által fizetve (azaz expressz). Megjegyzés: Minden, a garancia hatálya alatt kicserélt eredeti tételt vissza kell küldeni és a külső csomagoláson egyértelműen azonosítani kell az ECO számmal minden garanciával kapcsolatos kommunikáció és küldemény során. Minden újra-raktározásra visszaküldött anyagot az ECO-CRANES köteles előzetesen megvizsgálni, „újszerű” állapotban fogadni és a külső csomagoláson az ECO-CRANES megrendelés visszaigazolási számot feltüntetni. Szabványos újra-raktározás díj: 20%.

  KÉRELMEZŐ:
  SZÁLLÍTANDÓ: (HA ELTÉR A VEVŐTŐL)
  CÉG NEVE:
  CÍM:
  VÁROS:
  IRÁNYÍTÓSZÁM:
  Tel./ Fax:
  A szállításhoz kérjük, jelölje meg a kívánt szállítási módot.
  Kérjük, a visszaküldött csomaghoz mellékelje ennek az oldalnak egy példányát.

Társaságunk minőségbiztosítási tanusítványai:

TUV-tanusitvany-Eco-Cranes-hun

TUV-tanusitvany-Eco-Cranes-eng