Garanciaszabályzat

Garanciára vonatkozó szabályzat az Ecocranes Kft. és vásárlói, forgalmazói és kereskedői között

1. Az Eco-Cranes Kft. felvonóira és daru összetevőire vonatkozó garancia. Az Eco-Cranes Kft. garantálja, hogy legjobb tudomása szerint az Eco-Cranes Kft. által leszállított termékek a vonatkozó európai szabályzatok és normák szerint kerültek megtervezésre és hogy azok mentesek minden hibás tervezésből, anyagból vagy megmunkálásból eredő hibától, mely a termékek elektromos vagy mechanikai funkcióinak működését megakadályoznák vagy gátolnák. A jelen garancia irányelv az Eco-Cranes Kft. által vásárlóinak, forgalmazóinak, ügynökeinek vagy kereskedőinek (a továbbiakban: Vásárló) szállított felvonóira és daru összetevőire vonatkozik. Az irányelv nem írja felül az Eco-Cranes Kft. a szerződés létrejöttekor hatályos értékesítési általános üzleti feltételeit. Amennyiben az irányelv és az értékesítési általános üzleti feltételek között bármilyen ellentmondás állna fenn, az Eco-Cranes Kft. értékesítési általános üzleti feltételei az irányadók.

2. Garanciális igények kezelése. A garanciális igénynek az alább megadott irányelveknek kell megfelelnie:

2.1 Az Eco-Cranes Kft. által szállított és a garancia hatálya alatt javítandó hibás termékre vonatkozó reklamációt írásos formában kell benyújtani. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba leírását a valószínűsíthető okkal és az Eco-Cranes Kft. által elismert hivatkozást (munkaszám, sorozatszám, a felvonó száma, stb.), valamint a címet, ahová a cserélt vagy javított alkatrészeket szállítani kell, mely az eredeti szállítási hely és az eredeti szállítási feltételek szerint1. Lásd a mellékelt formanyomtatványt. A garancia feltétele, hogy az írásos értesítés az Eco-cranes Kft. részére megküldjék késedelem nélkül a hiba felfedezését követően, mindazonáltal legkésőbb az azt követő 4 naptári napon belül.
2.2 Ha a földrajzi távolság a vásárló telephelye és a hibás termék fellelhetősége között meghaladja egy irányban a 300 kilométert, akkor az Eco-Cranes Kft-t értesíteni kell erről. Ilyen esetekben az Eco-Cranes Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a javítást egy közelebb található Eco-Cranes Kft. kereskedőhöz irányítsa. Ha az utazásról az Eco-Cranes Kft-vel nem állapodtak meg, a költségeket le lehet faragni vagy visszautasítani.
2.3 Az Eco-Cranes Kft. az írásos megkeresésre annak átvételét követő 24 órán belül reklamáció visszaigazolás útján válaszol. Amennyiben az alkatrészekre sürgősen szükség van, akkor azokat késedelem nélkül kiszállítja. Amennyiben az eredeti szállítás még nem került teljes mértékben kifizetésre és a kifizetés esedékes, az Eco-Cranes Kft. a csere alkatrészeket csak előzetes fizetés ellenében szállítja ki. Az Eco-Cranes Kft. vásárlója megfelelő jóváírási értesítést kap később a saját számlájára, amennyiben a garanciális reklamációt az Eco-Cranes Kft. elfogadta a hibás alkatrész megvizsgálása után.
2.4 A garancia előfeltétele, hogy a hiba a garanciális időszak során merült fel.
2.5 A reklamáció elfogadása a visszaküldött hibás alkatrészek végső megvizsgálásától függ. Az Eco-Cranes Kft. által igényelt hibás alkatrészeket a csere alkatrészek átvételét követő két héten belül kell visszaküldeni, kivéve, ha a felek arról másképp állapodnak meg.
2.6 A garancia lejár és a vásárló elveszti jogát a cserealkatrészre, amennyiben:
2.6.1 Az írásos értesítés (lásd a 2.1 pontot) nem kerül kézbesítésre a hiba felfedezését követő 4 naptári napon belül.
2.6.2 A csere alkatrészeket (lásd a 2.5 pontot) nem küldik vissza a csere- vagy pótalkatrész átvételétől számított 2 héten belül.
2.6.3 A szerviz jelentés (lásd a lenti 5.1.a pontot) és a költségkimutatás, mely tartalmazza a pótlólagos költségekre kiadott számlák összes példányát (lásd a lenti 5.1.b pontot), nem kerül megküldésre a javítást vagy a cserealkatrészek átvételét követő 2 héten belül.

MEGJEGYZÉS: Minden reklamáció lezárul az írásos értesítést követő 2 hónapon belül. Amennyiben a fent megadott dokumentumok bármelyike hiányzik, a reklamációt véglegesen lezárják mint „Visszautasított Reklamációt” és a kiszállított pótalkatrészeket vagy a megjavított alkatrészeket kiszámlázzák az akkor hatályos cserealkatrész árlista szerint.

3. Garancia időszak

A garancia időszak az elektromos kábel emelő alkatrészek, elektromos láncfelvonó alkatrészek, vég kocsik, könnyű daru elemek és daru részek esetén:
• a szállítástól számított 24 hónap.
Az Eco-Cranes Kft. készletéről szállított elektromos kábel emelő alkatrészek, elektromos láncfelvonó alkatrészek, vég kocsik, könnyű daru elemek és daru részek esetén:
• a daru/emelő üzembe helyezésétől számított 24 hónap (ennek bizonyítékát az Eco-Cranes Kft. vásárlója adja át), de legfeljebb a szállítás időpontjától számított 30 hónap.
A kézi emelő berendezésekre és darukocsikra a garancia időszak:
• a szállítástól számított 12 hónap. A javított vagy cserealkatrészekre a garancia időszak 12 hónap a javítástól vagy cserétől számítva. Azonban ez a garancia időszak legkésőbb akkor jár le, amikor az eredetileg leszállított termék(ek) garancia időszaka lejár.

4. A garancia terjedelme

4.1 Az Eco-Cranes Kft. vásárlója köteles megadni a lehetőséget az Eco-Cranes Kft. számára, hogy ellenőrizze és megvizsgálja a sérült alkatrészt vagy összetevőt. Minden kért cserélt alkatrészt vissza kell szállítani az Eco-Cranes Kft. részére a csere átvételétől számított két héten belül. Ha a reklamáció garanciálisként elfogadásra kerül, a garancia fedezi a sérült alkatrész javításához szükséges munkaköltségeket (lásd az 5. pontot). Ha az Eco-Cranes Kft. visszautasítja a reklamációt, akkor írásos értesítést küld a visszautasítás okairól és számlát küld a leszállított alkatrészre vonatkozóan az akkor hatályos pótalkatrész árlista alapján.
4.2 Az Eco-Cranes Kft. viseli a kockázatát és ésszerű közvetlen költségeit a cserélt és javított alkatrészeknek az Eco-Cranes Kft-től történő szállításával kapcsolatosan az eredeti alkatrész szállítási helyére az eredeti szállítási feltételekkel összhangban. Az Eco-Cranes Kft. szállítási utasításait be kell tartani.
4.3 Kis értékű, időnként eltörő alkatrészek és fogyóeszközök, beleértve korlátozás nélkül a biztosítékokat, egyenirányítókat és izzókat, nem képezik a garanciális alkatrészek tárgyát, melyek a szokásos elhasználódás, továbbá a szokásos elhasználódás fogalmába tartozó alkatrészek, mint például a fék kopó részei, kötélvezetők, kötelek, hordláncok és láncvezetők szintén nem tartoznak bele a garanciába.
4.4 A garancia nem alkalmazandó olyan alkatrészekre és összetevőkre, melyeket az Eco-Cranes Kft. vásárolt vásárlói specifikációi alapján és/vagy egy adott beszállítótól vagy olyan hibákra, melyek a vásárló által előírt anyagból vagy tervezésből erednek.
4.5 A szállítás közbeni sérüléseket a II. mellékletben megadott specifikáció szerint kell kezelni.

5. Garanciális költségek kezelése

5.1
a) Az Eco-Cranes Kft. vásárló a javításról vagy cseréről részletes szervizjelentést köteles küldeni a cserét vagy javítást követő két héten belül. Az Eco-Cranes Kft. a leszerelés és újra felszerelés költségeit jóváhagyja (vagy visszautasítja) a visszaküldött alkatrészek megvizsgálását követően.
b) A vásárló részéről felmerült garanciális költségeket kifejezetten csak jóváírási értesítő útján fizetik ki az Eco-Cranes Kft. vásárlójának költségkimutatása ellenében és a minimum ár elve alapján. A munkaórák óradíját előzetesen évente kell megállapítani és arról megegyezni. A túlóra díjakat és hétvégi munka pótdíjakat csak akkor fogadják el, ha arról az Eco-Cranes Kft. előzetesen megállapodott. A szerviz platformokkal, mobil darukkal, tesztsúlyokkal és egyéb bérelt berendezésekkel kapcsolatos utazási költségeket az ezen költségek eredeti számlái másolatainak bemutatása ellenében fizetik ki. Az Eco-Cranes Kft. további költségeket, mint például napidíj, nem fizet. A szállásköltségekhez hasonló további költségeket az Eco-Cranes Kft. csak akkor fizeti ki, ha arról előzetesen megállapodtak. Az Eco-Cranes Kft. nem fogad el a felmerült költségekre és kiadásokra számlákat vagy terhelési értesítőket és semmilyen esetben sem fogad el semmilyen ügyfél általi levonást a garancia elfogadása előtt. A levont összegek „kintlévőségként” kerülnek kezelésre annak minden következményével együtt. A költségek csak a költségkimutatás ellenében kerülnek elismerésre és jóváírásra. A jóváírt összeg az Eco-Cranes Kft. vásárlójának végfelhasználói számláján kerül jóváírásra, kivéve, ha arról a felek másképp állapodnak meg.
c) Az Eco-Cranes Kft. nem felelős a vásárló, szerviz vagy daru értékesítési szakemberei vagy egyéb harmadik felek által okozott hibákból eredő költségekért.
5.2 Az Eco-Cranes Kft. felelőssége a tényleges közvetlen kárösszegre vagy a szállításra vagy a szállítmány cseréjére kifizetett árra korlátozódik (amelyik kisebb összegű).
Az Eco-Cranes Kft. nem ismer el olyan javítási vagy csere költségeket, melyek a termék eredetileg kiszámlázott összegét meghaladják.
5.3 Az Eco-Cranes Kft. semmilyen esetben sem felelős semmilyen speciális, büntetőjogi, előre nem látott, közvetett vagy következményes kárért, beleértve korlátozás nélkül a termelési, pénzügyi veszteséget, az elmaradt hasznot, az elmaradt használatot vagy szerződések elvesztését.
5.4 Az Eco-Cranes Kft. nem felelős a termék bármely részében bekövetkező hibákért a jelen irányelv 3. cikkelyében megadott garancia időszak kezdetét meghaladó két éven túl.

6. A garancia lejárta. Minden és bármely esetben a garancia érvényét veszti, ha:

6.1 Alkatrészek, összetevők vagy felvonók a gyártó irányelveivel ellentétesen és/vagy az Eco-Cranes Kft. bármilyen írásos jóváhagyása nélkül kerülnek megváltoztatásra, módosításra vagy javításra.
6.2 Nem megfelelő vagy hibás tárolás, üzembe helyezés, karbantartás vagy szervizelés miatti sérülés.
6.3 A felvonókat vagy alkatrészeket nem az adott irányelvek vagy munkabesorolás szerint használták.
6.4 Figyelmetlen vagy nem megfelelő használatból vagy a felvonók és alkatrészek nem megfelelő használatából eredő sérülések.
6.5 Nem eredeti Eco-Cranes Kft. által szállított elektronika üzemeltetése miatti sérülések.
6.6 Olyan beszerelt alkatrészek miatti sérülések, melyek nem eredeti Eco-Cranes Kft. termékek.

7. Az Eco-Cranes Kft. támogatja partnereit ingyenes képzés nyújtásával a teljes ECO CRANES és SWF termékskálára vonatkozóan. A drótkötél emelők, láncemelők és elektronikák termék specialistái rendelkezésre állnak telefonos segítségnyújtással a normál munkaidő alatt, kivéve, ha erről a felek másképp rendelkeznek. Az Eco-Cranes Kft. nem üzemeltet saját javító műhelyt, mivel ez partnerünk üzleti tevékenysége. Csak kivételes esetekre kérjük meg specialistáinkat, hogy javítsák meg termékeinket. Ezért az Eco-Cranes Kft. nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen tesztelést és/vagy javítást elvégezzen bármilyen berendezésen. Az Eco-Cranes Kft. specialistái általában nem állnak rendelkezésre helyszíni kivizsgálásokra és javítási munkákra, mivel partnereink üzleti tevékenységével nem versenyzünk. Kivételes alkalmakkor lehetőség van arra, hogy az Eco-Cranes Kft. specialistái helyszíni kivizsgálást és/vagy hibaelemzést tartsanak. Azonban a felmerülő költségeket partnereinknek kell viselni, kivéve, ha a felek erről másképp állapodnak meg.

I. melléklet: Eco-Cranes Kft. reklamációs jelentés formanyomtatvány
II. melléklet: Szállítási sérülések kezelésének halasztása