Az értékesítés általános üzleti feltételei

1. A JELEN FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA
A jelen értékesítési általános üzleti feltételek (a továbbiakban: Feltételek) alkalmazandóak minden és bármilyen értékesítési ajánlat, tender és értékesítési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tekintetében, kivéve, ha a felek arról írásban másképp állapodtak meg. A jelen Feltételek csak írásban módosíthatóak. A jelen Feltételektől eltérő minden és bármilyen egyéb feltételt visszautasítunk, még akkor is, ha kifejezett ellenvetést nem tettünk. A Szerződés és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a Szerződés az irányadó.

2. A SZÁLLÍTÁS TERJEDELME
2.1 Az Eladó által írásban megerősített szállítási terjedelem az irányadó. Minden ajánlat nem kötelező jellegű. Nem születik szerződés mindaddig, amíg az Eladó a megrendelést írásban vissza nem igazolta. Ilyen írásos visszaigazolás hiányában az Eladó ajánlata alkalmazandó.
2.2 A berendezés (a továbbiakban: Berendezés) leszállítása magában foglalja az összes alkatrészt, anyagot és szolgáltatást, melyet a Szerződés kifejezetten meghatároz.
2.3 A szállítás magában foglalja az Eladó szabványos műszaki dokumentumait is, mint például az angol nyelvű használati útmutatók és üzembe helyezési utasítások. Az Eladó nem köteles a Berendezés vagy a pótalkatrészek gyártási rajzait megadni.

3. DOKUMENTÁCIÓ
3.1 Minden műszaki dokumentum és információ, mint például a súlyok, szolgáltatások, üzemeltetési költségek, számítások és rajzok csak akkor kötelező erejűek, ha azokról a Szerződő Felek írásban kifejezetten megállapodtak.
3.2 Az Eladó minden szoftverre és dokumentációra vonatkozó jogot és jogcímet fenntart, beleértve korlátozás nélkül azon dokumentumokat, rajzokat, jelentéseket, használati útmutatókat vagy információkat is, melyeket az Eladó létrehozott vagy létre fog hozni a jövőben.
A Vevő által átvett e dokumentumokat és szoftvereket az Eladó beleegyezése nélkül nem lehet a Berendezés felállításától, üzembe helyezésétől, üzemeltetésétől és karbantartásától eltérő semmilyen egyéb célra felhasználni. Az Eladó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül e dokumentumokat és szoftvereket harmadik fél számára nem lehet semmilyen módon felhasználni, lemásolni, átadni vagy részére közölni. Az Eladó azonban átadhatja a dokumentumokat vagy szoftvereket azon harmadik fél részére, akinek az Eladó a Berendezéseket eladta.
3.3 Olyan mértékig, ameddig e szoftverek és dokumentumok a szállítás terjedelmében benne foglaltatnak, a Vevő jogdíjmentes, nem kizárólagos és nem átadható licensz jogot kap e szoftverekre és dokumentációra vonatkozóan kizárólagosan a Berendezéssel kapcsolatosan és nem más célból.

4. CSOMAGOLÁS ÉS MEGJELÖLÉS
A Berendezést az Eladó szabványos csomagolási eljárásaival összhangban kell csomagolni a szokásos szállítási feltételek szerinti szállításhoz megfelelő módon. A Berendezést egyértelműen jelölni kell és el kell látni a vevő azonosítására és az érkezési helyre vonatkozó szükséges információkkal.

5. ÁR
5.1 A Szerződésben meghatározott ár mellett a Vevő felelős a jelen Feltételekben meghatározott további díjakért is.
5.2 Ha a Berendezés szállításának bármely része késedelmet szenved a Vevő vagy bármely, a Vevő befolyása alatt álló bármely harmadik fél által okozott okok miatt, a Vevő az Eladó részéről a késedelmes szállítás miatt felmerült minden további kiadást megfizet.
5.3 Az Eladó fenntartja a jogát arra, hogy az árakat a költségekben (mint például anyag- vagy munkaköltségekben, szállítási vagy hasonló költségekben) beállt lényeges változásokból kifolyólag módosítsa.
5.4 Az Árak nem tartalmaznak semmilyen bélyegilletéket, hozzáadott érték alapú vagy ÁFA-jellegű adót, banki díjat vagy bármilyen egyéb hasonló adót, illetéket vagy költséget, mely azon országban fizetendő, melybe a berendezést importálják vagy ahol a felállítást vagy üzembe helyezést elvégzik. Amennyiben az Eladó köteles bármilyen ilyen jellegű adót vagy költséget megfizetni, az ilyen adó vagy költség a számlához külön költségként hozzáadásra kerül és a Vevő az Eladónak azt megfizeti.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1 A fizetés a Szerződésben meghatározott fizetési ütemezéssel összhangban történik.
6.2 Amennyiben a fizetés bármely része akkreditív útján történik, az „Akkreditív” című fejezet alkalmazandó.
6.3 Ha a vevő fizetési késedelembe esik a fizetés bármely részével vagy az akkreditív létrehozásával kapcsolatban, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő szerződéses kötelezettségeit nem fogja teljesíteni, az Eladó kötelezettségei teljesítésélt elhalaszthatja mindaddig, amíg a fizetés megtörténik, vagy az akkreditív létrejön.
6.4 Az Eladó jogosult kamatot felszámítani a Vevő felé, ha az Eladó részére történő kifizetés határideje lejárt. A kamat mértéke az alkalmazandó jog szerinti legmagasabb érték lesz. A kamat a fizetési határidő lejártától számítandó a kifizetés tényleges időpontjáig. A Vevő e kamatot a vonatkozó számla időpontjától számított harminc (30) napon belül megfizeti.
6.5 Ha a Vevő az esedékes összeget három hónapon belül nem fizeti meg, az Eladó jogosult a Szerződést a Vevőnek címzett írásos értesítéssel felmondani és az általa elszenvedett veszteségre kártalanítást kérni.

7. JOGCÍM FENNTARTÁSA
7.1 A 9.1 fejezet fenntartása mellett, fenntartjuk a jogot a szállítás jogcímére mindaddig, amíg a Szerződésből a vásárlással kapcsolatos minden adósság vagy kintlévőség kifizetésre nem kerül.
7.2 Amennyiben az alkalmazandó jog nem engedi meg, hogy az Eladó jogcímét fenntartsa, akkor az Eladó a tulajdonra vonatkozóan óvadéki kamatra vagy díjra jogosult. A Vevő az Eladó részére minden segítséget megad a tulajdonhoz kötődő érdekeltség biztosítása vagy minden olyan lépés megtétele során, mely az Eladó jogcímének vagy bármely más jogának biztosításához szükséges. A jogcím fenntartása, az óvadéki kamat vagy díj nem befolyásolja a 9.2 fejezet szerinti kárkockázat átszállást.
7.3 A Vevő azonnal értesíti az Eladót írásban, amennyiben harmadik fél lefoglalást vagy zár alá vételt eszközöl a még az Eladó tulajdonában levő szállítmánnyal kapcsolatosan.
7.4 A Vevő jogosult a szállítmányt a szokásos üzletmenet szerint továbbértékesíteni. Azonban a Vevő az Eladóra ruházza át ezennel minden olyan követelését, mely a szállítmány harmadik felek felé történő átruházásából származik, annak érdekében, hogy követeléseinket azon kiszámlázott áruk összegével megegyezően biztosítsuk, melyek tulajdonjogára a jogcímfenntartás megtörtént.
7.5 A jogcímfenntartás alatt leszállított tárgyak bármilyen feldolgozása vagy módosítása, továbbá az áruk vegyítése külföldi árukkal a Vevő vagy harmadik felek által az Eladó részére történik. Az Eladó társtulajdonosi jogcímet szerez az így keletkező új árukra a leszállított áruk értékével arányosan.
7.6 A Vevő jogosult követeléseit még az átruházást követően is ügyfelével szemben érvényesíteni, amennyiben a szerződés feltételeit teljesíti és nem fizetésképtelen. Az Eladó követelésbehajtási jogát ez nem befolyásolja. Azonban az Eladó vállalja, hogy mindaddig nem hajtja be kintlévőségeit, amíg a Vevő fizetési kötelezettségeit teljesíti vagy fizetőképes. Egyébként az Eladó követelheti, hogy az Eladó jelölje meg az átruházott követeléseket és adósait, adja át a behajtáshoz szükséges összes adatot és tényt, az összes vonatkozó dokumentumot adja át és értesítse adósait ezen átruházás tényéről.
7.7 A Vevő általi szerződésszegés esetén, beleértve korlátozás nélkül a fizetési késedelmet is, az Eladó előzetes értesítés megadását követően, jogosult a leszállított árukat visszaszállíttatni és a Vevő ezt köteles teljesíteni. A Vevő felelős a szállítás visszaküldéséből eredő minden kárért.
7.8 Az Eladónak a jelen jogfenntartási fejezet szerinti jogának gyakorlása nem minősül a Szerződés felmondásának vagy megszűnésének.
7.9 A jogfenntartás során a Vevő köteles biztosítani a szállítmányt a kapcsolódó kockázatokkal szemben, feltéve, hogy az Eladó jogosult a biztosítási kötvényből származó jogokra. Az Eladó kérésére a biztosítási kötvényt az Eladónak be kell mutatni.
7.10 Az Eladó vállalja, hogy a Vevő kérésére a jelen fejezetben fenntartott jogcíméről lemond, mindaddig azok értéke meghaladja a biztosítandó követelést 10%-kal meghaladóan, a ki nem fizetés mértékéig.

8. GYÁRTÁSI ÉS TERVEZÉSI SZABVÁNYOK
A leszállított Berendezés és az elvégzett munka megfelel az Eladó országában általánosan alkalmazott műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak. Ha a Berendezést az Eladó országán kívül üzemeltetik, akkor az Eco-Cranes Kft-vel (2151 Fót, Veres Péter u. 1/A info@ecocranes.hu, www.ecocranes.hu) kötött Szerződésben meghatározott munka terjedelme az irányadó. Az Eladó nem fogja figyelembe venni az üzemeltetés helyszínén alkalmazandó vagy irányadó törvényeket és szabályozást, ha azokról a Szerződésben a nem állapodtak meg vagy rendelkeztek. A Vevő értesíti az Eladót az alkalmazandó biztonsági előírásokról. Az európai szabványoknak való megfelelés költségeit a kötelezően alkalmazandó helyi törvények és szabályozások miatt felmerülően meghaladó minden költség az árhoz hozzáadásra kerül és azt a Vevő fizeti.

9. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA
9.1 Minden, a Felek által megállapodott szállítási feltételt az INCOTERMS®2010 szerint kell értelmezni. Ha a szállítási feltételekről a Felek külön nem állapodnak meg, akkor a szállítási feltétel ex works az Eladó gyárából (EXW).
9.2 A Berendezés kárkockázata az Eladóról a Vevőre a megállapodott szállítási feltételekkel összhangban történik. Ha a Szerződésben szállítási feltétel nem szerepel, akkor a kárkockázat a Vevőre ex works az Eladó gyárából történik.

10. SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT
10.1 A szállítási időpont az alábbi időpontok közül a később bekövetkező:
(a) a Szerződésben meghatározott előleg Eladó általi átvételének időpontja, vagy:
(b) a megállapodott összes információ és dokumentáció, jóváhagyás, engedély és számítás Eladó általi átvételének vagy az általános tervrajzok Vevő általi jóváhagyásának időpontja.
10.2 Az Eladó jogosult a szállítási határidő ésszerű meghosszabbítására (mely nem lehet kevesebb, mint a késedelem hossza), ha a szállítás a Vevő lépései vagy a Vevő befolyása/irányítása alatt levő harmadik fél lépései miatt szenved késedelmet, mint például a Vevő által kért módosítások, a vonatkozó tervrajzok jóváhagyásának késedelme, a felállítás helyszínén végzendő előkészítő munkák késedelme vagy fizetési késedelem, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő nem fogja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.
9.3 Az Eladó jogosult részleges szállításra, feltéve, hogy azok méltányosak és elfogadhatóak a Vevő számára.

11. JÓTÁLLÁS
11.1 Az Eladó szavatolja, hogy legjobb tudomása szerint a Berendezés mentes minden hibás tervezésből, anyagból vagy megmunkálásból eredő hibától, mely a Berendezés elektromos vagy mechanikai működését és funkcióit megakadályozná és mely a szállítás időpontjában fennállt. Azonban amennyiben a jelen garancia időtartama során ilyen hibák előfordulnának, az Eladó térítésmentesen biztosítja a megfelelő alkatrészeket. A szétszerelés és a jelen garancia szerint biztosított cserélt alkatrész méltányos és közvetlen költségét a jelen garancia tartalmazza.
11.2 A garancia időtartama a Berendezés bármely részére huszonnégy (24) hónap a Berendezés szállítási időpontjától (8.1. fejezet) számítva. Azonban a garancia időszak a kézi emelő berendezésekre, daru kocsikra és alkatrészekre a szállítás dátumát követő 12 hónap.
11.3 A cserélt vagy javított alkatrészekre a garancia időszak a csere vagy javítás időpontjától számított tizenkét (12) hónap. Azonban egyetlen alkatrészre vonatkozó semmilyen garancia nem érvényes a Berendezés eredeti szállítási időpontjától számított huszonnégy (24) hónapot meghaladóan.
11.4 A Vevő az Eladónak a hibáról írásbeli értesítést küld a hiba előfordulását követően minden ésszerűtlen késedelem nélkül. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba feltűnésének leírását, valamint a Berendezés sorozat- és rendelési számát. Ha a Vevő a fenti garancia időszak alatt nem ad értesítést az Eladónak, akkor elveszíti jogát a hibával kapcsolatos bármely követelésére.
11.5 Azon hibás alkatrészeket, melyeket a jelen garancia hatálya alatt kicseréltek, az Eladó rendelkezésére kell bocsátani késedelem nélkül és az az Eladó tulajdonát fogja képezni.
11.6 A jelen garancia azon feltétellel kerül megadásra, hogy a Berendezés minden tekintetben az Eladó instrukcióinak megfelelően és az előírt üzemeltetési feltételekkel összhangban megfelelően üzemeltetésre, kezelésre, szervizelésre és karbantartásra kerül.
11.7 Ha az Eladó alkatrészeit az eredeti SWF vagy ECO elektronika, frekvencia átalakító vagy egyéb SWF vagy ECO irányító berendezés nélkül helyezik üzembe vagy üzemeltetik, az ECO-CRANES KFT semmilyen garanciát nem vállal ezen alkatrészek működésére, illetve semmilyen felelősséget nem vállal az eredeti SWF vagy ECO irányító berendezések figyelmen kívül hagyásából és nem alkalmazásából származó minden, a gépben, tulajdonban bekövetkező vagy személyi sérüléssel járó közvetett, közvetlen vagy következményes kárért. Ugyanez vonatkozik azon esetre is, ha az SWF vagy ECO alkatrészeket nem SWF vagy ECO berendezésekbe szerelik vagy kötik be vagy ha azokat a nélkül szerelik vagy kötik be, hogy az ECO-CRANES KFT ismerné azok tényleges alkalmazási célját.
11.8 A garanciából kizárásra kerülnek azon alkatrészek:
(i) melyekkel kapcsolatosan javítás vagy csere válik szükségessé a normális kopás vagy állagromlás miatt;
(ii) melyek fogyó- vagy elhasználható eszközök, beleértve korlátozás nélkül a csörlőláncot, a láncvezetőt, az emelőláncot, a gumi ütközőt, a lánckerékfogakat, a fogaskerék lapátokat, a daruhorgot, a horog biztonsági zárját, a dörzstárcsát és a féktárcsákat, a vezérlőszekrény vezetékeit, a futókerekeket, a nyomkarimákat, a motor karbonokat (FNC kocsik);
drótkötél csörlőknél: kötélvezető, emelőkötél, gumi ütköző, kötélgörgő, daruhorog, horog biztonsági zárja, dörzstárcsák és féktárcsák, vezérlőszekrény vezetékei, futókerekek, nyomkarimák;
(iii) melyeken javítás, módosítás történt vagy kezdődött a Vevő vagy bármely harmadik fél által az Eladó előzetes beleegyezése nélkül;
(iv) melyek meghibásodásáról az Eladót nem értesítették azonnal a fenti garancia időszak alatt;
(v) melyek meghibásodását vagy sérülését az Eladótól független hanyagság, baleset, visszaélés, nem megfelelő üzembe helyezés (melyet nem az Eladó végzett), nem megfelelő üzemeltetés vagy abnormális hőmérsékleti, nedvesség, kosz vagy korrozív anyag meglétét és fennállását jelző feltételek;
(vi) melyek az Eladó hibáján kívüli okokból sérültek meg.
11.9 Ha az Eladó nem cseréli ki a Berendezést ésszerű idő lejártát követően, melyet írásban rögzítettek, a Vevő jogosult árcsökkentést vagy a Szerződés felmondását követelni. Azonban a Szerződés felmondása csak súlyos szerződésszegés esetén lehetséges, melyet a Vevőnek kell bizonyítania.
A FENTIEK AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS GARANCIÁT KÉPEZIK, MELYET AZ ELADÓ A VEVŐ RÉSZÉRE AD A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOSAN ÉS AZ MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT KIZÁR ÉS AZOK HELYÉBE LÉP, MELY TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSBÓL VAGY EGYÉB MÓDON ERED ÉS FENNÁLL, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATALRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA SZÓLÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS.

12. VIS MAJOR
Mindkét fél jogosult a jelen Szerződés szerinti szerződéses kötelezettségei teljesítésének felfüggesztésére oly mértékig, ameddig ezen teljesítést az adott félen kívül álló okok hátráltatják, beleértve korlátozás nélkül a háborút (hadüzenettel vagy anélkül), forradalmat, sztrájkot, áram, üzemanyag, szállítás, gépi berendezés vagy egyéb áru vagy szolgáltatás hiányát, természeti katasztrófákat, elfogadhatatlan időjárási körülményeket, kormányzati lépéseket, közlekedési baleseteket, export-import tilalmakat, tűzeseteket, robbanásokat, árvizeket, baleseteket, szabotázst, polgári engedetlenséget, lázadásokat, illetve szállítás vagy tárolás során az alvállalkozók részéről történő töréseket vagy elveszést, valamint szállítási késedelmet is (ha azt a jelen bekezdésben részletezett vis major okok okozták).

13. AZ ELADÓ KÉSEDELME
A Vevő jogosult szerződési kötbérre a késedelem miatt attól az időponttól számítva, amikor a szállításra sor kellett volna kerülni, amennyiben a szállítás az Eladó hibája miatt esik késedelembe. A szerződési kötbér mértéke a Berendezés késedelmes része árának 0,5 százaléka a késedelem minden egyes teljes hetére számítva. A késedelem miatti szerződési kötbér semmilyen esetben sem haladhatja meg a Berendezés késedelemmel érintett része árának 5%-át. A Vevő lemond a szerződési kötbérre vonatkozó jogáról, ha a szerződési kötbért nem követeli írásos értesítéssel a szállítási időpontot követő egy (1) hónapon belül. A jelen fejezetben hivatkozott szerződési kötbér az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat ilyen késedelmekre. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződési kötbérek azon veszteségek méltányos és ésszerű becslését képezik, melyeket a Vevő e késedelmek miatt valószínűleg elszenvedne. A jelen fejezet nem alkalmazandó szándékos vagy súlyos hanyagság esetére. A megállapodott ésszerű időtartamot követő szerződésteljesítés elmulasztása esetén történő szerződé felmondási jog változatlanul érvényben marad.

14. A VEVŐ KÉSEDELME
Ha a szállítmány bármely része vagy a Berendezés átvétele késedelmet szenved olyan okok miatt, melyet nem az Eladó okozott, a kockázat a Vevőre száll át, a garancia időszak megkezdődik és a Vevő kifizeti a Berendezés késedelmes része árának 0,5%-ával megegyező tárolási díjat az Eco Cranes Kft. (2151 Fót, Veres Péter u. 1/A , info@ecocranes.hu , www.ecocranes.hu) részére a késedelem minden teljes hetére, mely a szállítás vagy átvétel fogadására kész állapotról szóló értesítést követő 14. napon kezdődik, ahol a költségek felső határa a Berendezés szállítási díjának 5%-a, kivéve, ha az Eladót magasabb költségeket vagy veszteséget tud igazolni. A Vevő a késedelem miatt az Eladó részéről felmerült minden további kiadást megfizet.

15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
15.1 A VEVŐ AZ ELADÓVAL SZEMBEN SEMMILYEN OLYAN KÖVETELÉST NEM ÉRVÉNYESÍTHET, MELY A FENT EMLÍTETT JOGOKON TÚLMUTAT, KÜLÖNÖSEN SEMMILYEN OLYAN KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ, AKÁR SZERZŐDÉSEN VAGY MÁS CSELEKEDETEN VAGY JOGON ALAPUL, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN FELMERÜLT BÁRMILYEN VESZTESÉG MIATT, A JOGALAPTÓL FÜGGETLENÜL.
15.2 A FENTIEK FENNTARTÁSA MELLETT AZ ELADÓ FELELŐS:
• SZÁNDÉKOS VAGY SÚLYOS HANYAGSÁG ESETÉN,
• SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KÁROSODÁS VAGY HALÁLESET VÉTSÉGE ESETÉN,
• OLYAN HIBÁK ESETÉN, MELYEKET ROSSZHISZEMŰEN ELTITKOLTAK,
• HA A TERMÉKFELELŐSSÉGI TÖRVÉNY SZERINTI FELELŐSSÉG FENNÁLL SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY MAGÁNTULAJDONBAN ESETT SÉRÜLÉS ESETÉN.
15.3 LÉNYEGES SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK SZÁNDÉKOS ÉS BŰNÖS MEGSÉRTÉSE ESETÉN, AZ ELADÓ FELELŐS AZ ENYHE GONDATLANSÁG VÉTSÉGE ESETÉN IS, KORLÁTOZVA AZONBAN A TIPIKUS, ÉSSZERŰEN ELŐRELÁTHATÓ SÉRÜLÉSEKRE.
15.4 AZ ELADÓ TELJES FELELŐSSÉGE BÁRMILYEN KÖZVETLEN KÁRÉRT A BERENDEZÉSSEL ÉS/VAGY A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOSAN A VEVŐNEK AZ ELADÓ RÉSZÉRE A BERENDEZÉSÉRT FIZETETT ÁR MAXIMUM ÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK EGY ESEMÉNY VAGY TÖBB ESEMÉNY KAPCSÁN ÖSSZESÍTVE.
15.5 HA AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE A KÖZVETETT KÁROKRA KIZÁRÁSRA KERÜL, EZ KÜLÖNÖSEN VONATKOZIK AZ ELMARADT HASZONRA (ELMARADT BEVÉTEL ÉS ELMARADT TERMELÉS), VALAMINT MINDENFAJTA VELEJÁRÓ KÁRRA IS.

16. AKKREDITÍV
16.1 Az akkreditívnek visszavonhatatlannak és átruházhatónak kell lennie, engedélyeznie kell részleges szállítást, rakodó platón történő berakodást, hajófuvarozási szerződés rakománylevelet és átszállítást is. Az akkreditívnek rendelkeznie kell arról, hogy a “Uniform Mustomé and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) ICC Publication No. 600 /Az okmányos akkreditív szokásos eljárásai és gyakorlata, 2007. évi felülvizsgálat, 600. ICC publikáció/” rendelkezésben található szabályok a szóban forgó akkreditívre is alkalmazandók.
16.2 Az akkreditívet az Eladó számára elfogadható formában kell létrehozni azt az időpontot követő legfeljebb 30 napon belül, amikor a Szerződést az Eladó aláírta és az akkreditívnek legalább 30 napig érvényesnek kell maradnia az utolsó szállítmányt követő 30 nappal is.
16.3 Az akkreditívet az Eladó számára elfogadható első osztályú nemzetközi banknak kell kiállítania és visszaigazolnia és azt bemutatásra kell kifizetni az Eladó által kijelölt bank kasszájánál kereskedelmi számla és/vagy a Szerződésben előírt egyéb dokumentum bemutatása ellenében.
16.4 A jelen Feltételek bármely más egyéb paragrafusától függetlenül (ha van ilyen), ha az Eladó nem képes bármely tőle független ok miatt az árut leszállítani, akkor az akkreditív a szállítmányozó bizonylata ellenében fizetendővé válik vagy amennyiben a Vevő nem nevez meg szállítmányozót, akkor a raktárjegy ellenében.
16.5 A Vevő minden költséget fizet, beleértve korlátozás nélkül az akkreditív megnyitásával, visszaigazolásával és meghosszabbításával kapcsolatosan felmerülő költségeket is.

17. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE
17.1 A Szerződést Magyarország törvényei szerint kell értelmezni és alkalmazni.
17.2 A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát jogerősen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság Választottbírósági Szabályai szerint kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve az magyar.
17.3 A fentiek mellett, az Eladó jogosult jogi lépéseket tenni kintlévőségeinek a Vevőtől történő behajtása érdekében az Eladó székhelye szerint illetékes bíróságon.

18. NYELV ÉS SZÉTVÁLASZTHATÓSÁG
18.1 Az Eladó és a Vevő közötti minden dokumentum és kommunikáció nyelve a magyar.
18.2 A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti egyetlen másik rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát sem, feltéve azonban, hogy a Szerződést a törvény által megengedett maximális mértékig átszerkesztik, hogy az a felek eredeti szándéka megvalósítható legyen.

03.03.2013