A beszerzés általános üzleti feltételei

I. Általános rendelkezések
A jelen beszerzési általános üzleti feltételek (a továbbiakban: Feltételek) csak az ECO-CRANES Kft. megrendelésére (a továbbiakban: Megrendelés) és beszerzési szerződésére (a továbbiakban: Szerződés) alkalmazandóak, kivéve, ha a felek arról írásban másképp állapodtak meg. A jelen Feltételek csak írásban módosíthatóak. A jelen Feltételek minden egyéb és eltérő szerződéses feltételt felülírnak és hatálytalanítanak, még akkor is, ha a Vevő azokat kifejezetten nem zárta ki. A Szerződés és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a Szerződés az irányadó.

II. A szállítás terjedelme, szabványok és módosítások

1. A Berendezés úgy tekintendő, hogy magában foglalja az összes olyan dokumentációs anyagot, összetevőt, berendezést és szolgáltatást, melyek a Berendezés leszállításához és szándékolt használatához szükségesek.
2. A berendezés (a továbbiakban: Berendezés) szállításának meg kell felelnie a Szerződésben meghatározott összes műszaki specifikációnak és a Vevő részére a szállítást a Szerződésben meghatározott szállítási időponttal (a továbbiakban Szállítási Időpont) összhangban kell végrehajtani.
3. Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés vagy a nyújtott szolgáltatás tervezése, gyártása, megjelölése és dokumentációja megfelel a Szerződésnek, minden alkalmazandó műszaki szabványnak, jogszabálynak és törvényi előírásnak, az Európai Unió irányelveinek és rendelkezéseinek, valamint a mindenkor hatályos biztonsági előírásoknak és rendelkezéseknek.
4. A Berendezés bármilyen és minden módosításához, megváltoztatásához a Vevő előzetesen írásos engedélye szükséges.

III. Dokumentáció és jogcím átszállása

1. Az Eladó a Vevő részére átadja a megállapodott műszaki dokumentációt, rajzokat, üzemeltetési és karbantartási utasításokat, megfelelően a tényleges teljesítéshez vagy szállításhoz, a Berendezés leszállítását jóval megelőzően, hogy a Vevő megfelelő idővel rendelkezzen a dokumentáció jóváhagyásához. A Vevő e jóváhagyása azonban nem befolyásolja az Eladó által adott szállítási garanciákat vagy szavatosságokat.
2. A Vevő által az Eladónak átadott minden dokumentáció, rajz, szoftver, eszköz vagy berendezés a Vevő kizárólagos tulajdona marad. E dokumentációt vagy berendezéseket semmilyen egyéb célra nem lehet felhasználni, csak a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére és azokat a Vevő részére vissza kell küldeni a Vevő kérése nélkül a Szerződés teljesítését követően.
3. Az Eladó által szállított Berendezés vagy annak bármely része a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő részére a Berendezés vagy annak bármely része leszállításra került.

IV. Ár és fizetési feltételek

1. A vételár teljes mértékben fedezi az Eladó összes kötelezettségének költségeit. A vételárba magában foglalja az összes csomagolási és szállítási költséget, ÁFA-t, banki díjat és minden egyéb, az Eladó által fizetendő hasonló adót, illetéket vagy díjat, valamint minden egyéb kiadás, mely az Eladó részéről felmerülhet a Szerződés teljesítése során. A vételár bármely módosításáról a felek külön írásban állapodnak meg.
2. Ha kifejezett írásos megállapodás születik arról, hogy a Vevő viseli a szállítási költségeket, akkor a legkedvezőbb szállítást kell a Vevő részére választani.
4. A Vevő a vételárból bármilyen olyan összeget levonhat, mellyel az Eladó részére tartozik. A Vevő a vitatott összegeket csak e jogviták végleges lezárását követően fizeti meg.

V. Szállítási feltétel és a kárkockázat átszállása

1. Minden, a felek által megállapodott szállítási feltételt az INCOTERMS 2000 rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni. Ha a szállítási feltételekről kifejezett megállapodás nem születik, akkor a szállítási feltétel DDP lesz a Vevő megrendelő egysége helye szerint.
2. Az Eladó nem jogosult részszállításokra vagy részszolgáltatás nyújtásra a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül.
3. A kárkockázat akkor száll át a Vevőre, amikor a szállítmányt átvette vagy a szolgáltatást elfogadta a Vevő.

VI. Szállítás időpontja

1. A szállítás és a meghatározott vizsgálatok és tesztek sikeres befejezése után a Berendezés leszállítása megtörténtnek minősül, feltéve, hogy a Berendezés megfelel a Szerződésben a minőségre és a kivitelezésre vonatkozó összes minőségi követelménynek és a Vevő minden dokumentációt megkapott.
2. Szállítást a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül a meghatározott szállítási időpont előtt nem lehet elvégezni.

VII. Az Eladó késedelme

1. Amennyiben az Eladó okkal feltételezheti, hogy nem lesz képes betartani a szállítási időpontot, akkor azonnal köteles erről a Vevőt értesíteni, megadva a késedelem okát és feltételezett tartamát.
2. Amennyiben a szállítási időpontot érintő késedelem vis majoron kívüli bármely egyéb ok miatt történik, a Vevő jogosult kompenzációra, mint szerződési kötbérre, mely a Megrendelés vételárának 1%-a minden egyes megkezdett késedelmes naptári napra számolva, melynek teljes végösszege azonban a Megrendelés Vételárának 15%-át nem haladhatja meg.
3. Amennyiben az Eladó késedelme még azután is folytatódik, hogy a szerződési kötbér végösszege elérésre került, a Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
4. A szerződési kötbér mellett a Vevő mindig jogosult a késedelem miatti kárainak további kompenzációjára, mint például a Vevő pótlólagos költségei.

VIII. Garancia

1. Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés minden tekintetben megfelel a Szerződés követelményeinek és hogy az mentes minden tervezési, anyag- és kivitelezési hibától, valamint a tervezett célnak mindenben megfelel.
2. A garancia időszak a végfelhasználó általi átvételtől számított 24 hónap vagy a Berendezés átvételi időpontjától számított 36 hónap; a kettő időpont közül az, amelyik korábban jár le.
3. A garancia időszak során előforduló hibák késedelem nélkül kijavításra vagy cserére kerülnek és mindez a Vevő vagy a végfelhasználó részére bármilyen egyéb pótlólagos költség nélkül történik.
4. Amennyiben az Eladó visszautasítja garanciális kötelezettsége teljesítését vagy képtelen azt a Vevő megelégedésére teljesíteni ésszerű időn belül, a Vevő jogosult megjavíttatni vagy kicseréltetni a hibát egy harmadik féllel az Eladó költségére. Ugyanez a jog érvényes, ha sürgős esetben a Vevő nem tud várni az Eladó garanciális munkájára vagy cseréjére.
5. Az Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, melyekről egyértelműen bizonyításra került, hogy azokat helytelen vagy hanyag üzemeltetés, túlterhelés vagy nem megfelelő karbantartás okozta.
6. Az Eladó garantálja, hogy a pótalkatrészek elérhetősége a szállítást követő 10 év.

IX. Felelősség és biztosítás

1. Az Eladó kártalanítja és mentesíti a Vevőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, mely személyben vagy tulajdonban történő sérülésre vonatkozik, amely a Vevővel vagy harmadik személlyel esett meg az Eladó vagy annak alvállalkozója révén, és minden olyan követeléssel, kérelemmel, eljárással, kárral, költséggel, díjjal és kiadással szemben, mely ezekkel kapcsolatosan merült fel. Egyik fél sem felelős a termelés kimaradásért, elmaradt haszonért vagy egyéb pénzügyi veszteségért, kivéve a súlyos vagy szándékos hanyagság esetét.
2. Az Eladó megfelelő biztosítást köt és tart fenn minden felelősség lefedésére, mely részéről a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán felmerülhet. A biztosítási fedezeti korlát nem lehet kisebb, mint kétmillió (2 000 000) euró. Kérésre az Eladó a Vevő részére saját vagy alvállalkozóinak minden kért igazolását benyújtja. A biztosításban bekövetkező minden változást igazolatlan késedelem nélkül bejelenti a Vevő részére. A biztosítás fenntartásának kötelezettsége nem befolyásolja vagy korlátozza az Eladó törvény szerinti felelősségét vagy alvállalkozóinak felelősségét.

X. Szellemi tulajdonjog megsértése

Az Eladó garantálja, hogy a Berendezés harmadik felek semmilyen szerzői tulajdonjogát, szabadalmát, tervét vagy egyéb szellemi tulajdonjogát nem sérti. Ilyen jogsértés esetén az Eladó kártalanítja és mentesíti a Vevőt minden veszteséggel, követeléssel és kárral számban, továbbá a szellemi tulajdonjog megsértésének minden következményével szemben.

XI. Alvállalkozás és átruházás

1. Az Eladó jogosult a Szerződést vagy annak bármely részét alvállalkozásba adni a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül. Az alvállalkozó garantálni köteles, hogy ugyanolyan feltételekkel teljesít, mint az Eladó, különösen a minőségi szabványokkal és a biztosítással kapcsolatosan. A Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha az Eladó a jelen bekezdés rendelkezéseit megsérti.
2. Az Eladó nem jogosult átruházni vagy engedményezni a Szerződést vagy annak bármely részét a Vevő előzetes írásos engedélye nélkül.

XII. Irányadó jog és jogviták rendezése

1. A Szerződést a Vevő székhelye szerinti ország törvényei szerint kell értelmezni és alkalmazni.
2. A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát jogerősen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság Választottbírósági Szabályai szerint kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye Budapest. A választottbírósági eljárás nyelve a magyar.
3. A fentiek mellett, az Eladó jogosult jogi lépéseket tenni kintlévőségeinek a Vevőtől történő behajtása érdekében az Vevő székhelye szerint illetékes bíróságon.
Fót 01/2013